Premiste Songs

Premiste Songs
  • Movie Name: Premiste
  • Director: Balaji
  • Music: Joshua Sridhar
  • Producer: Suresh Kondeti
  • Cast: Bharat, Sandhya, Dandapani, S K Murthy, Arun Kumar, Sukumar, Saranya & Kausalya